Legal info - Verhuurders

Definities

De Huisjes site is de door Huisjes.net aangeboden website, dienst en alles wat daar mee samenhangt. Huisjes.net is een geregistreerde handelsnaam van Errel Solutions.

De aanmelder is degene die de Huisjes site gebruikt of laat gebruiken om derden te informeren over een object.

Een object is een te verhuren gebruiksklare volledig ingerichte vakantie accommodatie.

 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden gelden tussen de aanmelder en Huisjes.net en hebben betrekking op het gebruik van de Huisjes site.

 1. Aanmelding

Doel

Het doel van de Huisjes site is het efficiënt weergeven van de aangemelde objecten door middel van door de bezoeker te activeren selectie criteria.

Bevoegdheid

Door aanmelding verklaart de aanmelder zich bevoegd het aangemelde object te representeren. De aanmelder vrijwaart Huisjes.net van alle aanspraken door derden op de door aanmelder gebruikte materialen (o.a. teksten, foto’s, video’s) en informatie.

Gratis BASIC vermelding

Voor gratis vermelding is vereist dat u de door Huisjes.net gegenereerde link naar de Huisjes site plakt in uw site. Hiervoor heeft u een eigen website met een eigen domeinnaam nodig.
De link dient zichtbaar te blijven gedurende de periode van gratis vermelding.
U kunt op elk gewenst ogenblik uw gratis vermelding verwijderen.
De aanmelder kan geen aanspraak maken op de handhaving van een gratis aanbod.

PLUS vermelding / Minisites

Een PLUS vermelding / Minisite is een betaalde uitgebreide vermelding op de Huisjes site(s) met o.a. meer informatie, extra foto’s, een contact-optie en een eigen internetadres waarnaar direct kan worden verwezen.

Voor een PLUS vermelding / Minisite betaalt u jaarlijks het bedrag dat wordt vermeld op de Huisjes site. U kunt per jaar kiezen om de vermelding wel of niet te verlengen. De prijs dient telkens vooraf en voor de duur van een jaar te worden voldaan en is niet tussentijds restitueerbaar.

De betaling en licentiëring van de Plus vermeldingen / Minisites worden afgehandeld door derden, waaronder Paddle.com. Huisjes.net geeft uw accountnaam, uw e-mailadres en verdere minimaal noodzakelijke gegevens door aan deze derde om betaling/licentiëring mogelijk te maken.

U kunt zelf op elk gewenst ogenblik uw PLUS vermelding / Minisite verwijderen.

Beperkingen

Het is niet toegestaan:

 • Andere objecten dan de vakantieaccommodaties aan te melden.
 • Onjuiste (omschrijving, foto(s), kenmerken etc.) of irrelevante informatie over het object te vermelden.
 • Eenzelfde object meerdere malen aan te melden.
 • Reclame te maken voor andere producten of diensten.
 • De Huisjes site onredelijk te belasten of de goede werking van de Huisjes site te verstoren.
 • Te handelen in strijd met de rechten van derden, bijv. inbreuk op het recht van intellectuele eigendom.
 • Inbreuk te maken op de privacy van derden.
 • Beledigende, discriminerende, pornografische, bedreigende of opruiende inhoud te plaatsen.
 • Te handelen in strijd met het doel van de Huisjes site.

De opsomming hierboven is niet uitputtend, naar het oordeel van Huisjes.net kunnen ook andere handelingen niet zijn toegestaan.

Huisjes.net heeft ten allen tijde het recht een vermelding te wijzigen, te weigeren of te verwijderen en een gebruiker uit te sluiten van het gebruik van de Huisjes site, onverminderd alle overige rechten.

 1. Privacy

Uw persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) worden niet gedeeld met derden, tenzij vooraf door u daarin toegestemd werd (bijv. afhandeling betaling van licentie door Paddle.com of voor publicatie op de Huisjes site). Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt om met u te communiceren over onze diensten en voor de factuur. U kunt Huisjes.net altijd vragen uw persoonlijke gegevens uit het systeem te verwijderen. De persoonlijke gegevens van bezoekers van de Huisjes site, die zij bijvoorbeeld aan de eigenaar van een huisje doorgeven via het contact-formulier op een Minisite, worden door ons niet gedeeld met derden.

 1. Overig

Huisjes.net is niet aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige informatie in de vermeldingen van accommodaties op de website en de mogelijke gevolgen daarvan. De aanmelder vrijwaart Huisjes.net voor alle schade ontstaan door de aanmelding.

Communicatie: u kunt contact met ons opnemen via het contact-formulier op de Huisjes site. https://www.huisjes.net

Deze voorwaarden prevaleren boven eventuele andere toepasselijke voorwaarden. Voorzover iets niet geregeld is in deze voorwaarden zullen de voorwaarden van NLdigital/Nederland ICT van toepassing zijn. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Nederland.